مصارف صنایع روغن های خوراکی

انواع خاک های رنگبر بنتونیت اکتیو که در صنایع هدف روغن های خوراکی (نباتی) مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر فعال شده گرید ۱۰۲۱۱