مصارف خوراکی

انواع خاک های رنگبر بنتونیت اکتیو که در صنایع هدف روغن های خوراکی (نباتی) مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر- گرید ۱۰۲۰۰ و ۱۰۵۰۰