هوشنگ ادهمی

هوشنگ ادهمی

مدیریت ارشد

فوق لیسانس MBA


سوابق اجرایی

مهندس هوشنگ ادهمی

 • مدیر گروه صنایع سیمان و ساختمان سازمان صنایع ملی
 • مدیرعامل سیمان قائن و سیمان فارس خوزستان
 • عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سیمان غدیر و تامین
 • رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران
 • رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت سرب و روی
 • عضو موثر در توسعه صنعت سرب و روی ایران
 • بنیانگزار و مدیرعامل شرکت مبنا خاورمیانه – توسعه سرمایه گزاری در شرکت های معدنی
 • بنیانگزار و عضو هیئت مدیره هلدینگ
 • مدیرعامل شرکت کانسارهای افرا
 • رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت کانی فرآور و آسیا کانی آرا
 • موسس و مدیرعامل خیریه نور
 • عضو هیئت مدیره و امناء درمانگاه خیریه علوی
 • فعال حوزه خیریه های کلیوی، MS زنجان، معلولین رعد زنجان، لوپوس و ایتام
 • فعال حوزه خیرین مدرسه ساز