گواهی نامه ها


پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

cert01

پروانه بهره برداری معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت

cert06

ISO 10002:2014 - QA

cert03

ISO 45001:2018 - QACS

cert08

ISO 9001:2015 - QACS

cert09

ISO 10002:2018- QACS

cert11

پروانه بهداشتی ساخت از سازمان غذا و دارو

cert07

گواهی نامه حلال

cert02

ISO 9001:2015 - QACS

cert04

ISO 9001:2015 - QMS

cert05

HSE_MS - QACS

cert10

ISO 14001:2015 - QACS

cert12