گواهی نامه ها


پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری تولیدات کانسارهای افرا

ISO 10002:2014 - QA

ISO 10002:2014 - QA

ISO 45001:2018 - QACS

ISO 45001:2018 - QACS

ISO 9001:2015 - QACS

ISO 9001:2015 - QACS

ISO 10002:2018- QACS

ISO 10002:2018- QACS

پروانه بهره برداری معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت

گواهی نامه حلال

گواهینامه حلال کانسارهای افرا

ISO 9001:2015 - QACS

ISO 9001:2015 - QACS

ISO 9001:2015 - QMS

ISO 9001:2015 - QMS

HSE_MS - QACS

HSE_MS - QACS

ISO 14001:2015 - QACS

ISO 14001:2015 - QACS

ISO 17025

ایزو 17025

ISO 17025

ایزو 17025

ISO 17025

ایزو 17025