رنگ بری در صنعت روغن نباتی

رنگ بری در صنعت روغن نباتی

رنگ بری در صنعت روغن نباتی

BLEACHING IN VEGETABLE OIL INDUSTRY

رنگبری در صنعت روغن نباتی فرآیندی گسترده تر از نام آنکه صرفا حذف رنگ در روغن ھای گیاھی است، می باشد. حذف انتخابی ترکیبات جزئی غیر روغنی ناخواسته از روغن ھای گیاھی یک شکل از جداسازی است که در این فرآیند اتفاق می افتد. جداسازی مقادیر جزئی صابون ھا، صمغ ھا، فلزات و پرواکسیدان ھا بخشی از ترکیبات جدا شده طی این فرآیند ھستند و در واقع این فرآیند علاوه بر رنگبری نوعی تصفیه ھم به حساب می آید.

 

رنگدانه ھا (PIGMENTS)

ترکیباتی ھمچون رطوبت، ذرات معلق معدنی، صمغ ھا و موم ھا بطور قابل توجھی ظاھر یک روغن را تحت تأثیر قرار می دھند و آن را کدر کرده و رنگ ظاھری آن را تغییر می دھند و رنگ طبیعی روغن پس از حذف این ترکیبات ناخواسته با عملیاتی ھمچون صمغ گیری، تصفیه قلیایی و شستشو قابل رؤیت می شود. این رنگ از رنگدانه ھای مختلف حاضر در روغن که دارای نوع و مقادیر متفاوت ھستند حاصل می شود. از آن جایی که طبیعت شیمیایی این رنگدانه ھامتفاوت است یک نوع فرآیند نمی تواند بطور مساوی برای حذف تمام آن ھا مؤثر واقع شود.

شدت و نوع رنگ روغن ھای گیاھی در مراحل مختلف تصفیه متفاوت است اگر در یک مرحله از فرآیند یک رنگ در مخلوط رنگ ھا حذف شود و یا میزان آن کاھش پیدا کند گاھا این اشتباه رخ می دھد که رنگ تازه ای در محصول ایجاد شده است. در عین حال این مسئله حائز اھمیت است که بعضی از رنگ ھا ممکن است از شکستن رنگدانه ھای اصلی و یا بدلیل واکنش آن ھا با ترکیبات غیر روغنی موجود مشتق شوند و این اغلب سبب تغییر به رنگ قھوه ای و عدم وضوح می شود و این رنگ به شدت در برابر حذف کامل مقاومت می کند و این مشکل معمولا حاصل عدم توجه در نگھداری صحیح از دانه یا روغن خام ایجاد می گردد و باید احتیاط ھای لازمه حین برداشت، روغن کشی و استخراج روغن برای به حداقل رساندن این اتفاقات صورت پذیرد. بطور مثال اگر تحت تاثیر حرارت در رنگبری، رنگدانه خاصی تخریب می گردد اما ترکیباتی حضور دارند که با حرارت تیره می شوند می بایست اول آن ھا از روغن جدا شوند، علاوه بر این که اگر موادی ھمچون صمغ ھا در روغن باقی مانده باشند با رنگدانه ھا برای قرار گرفتن در سطح خاک رنگبر و یا کربن رقابت خواھند نمود و در نتیجه ابتدا باید برای بالا بردن کارایی جذب در رنگبری، این ترکیبات حذف شوند.

اشتراک گذاری پست