بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت چیست؟

بنتونيت (Bentonite):
اکثر خاک های رس اسمکتيت را عموما در زمين شناسی بنتونيت می نامند. برای راحتی بنتونیت را یک کانی یا محصولی با محتوی مواد خاک اسمکتيت در نظر می گيرند که عموما از مونت موريلونيت تشکیل شده است. بنتوینت از نظر ساختمانی دارای ساختمان سه لایه ای هستند که یک لايه آلومينيوم هشت وجهی بين دو لايه سيليس چهار وجهی قرار می گیرد. صفحات چهار وجهی از SiO4 تشکیل شده است و هر چهار وجهی آن توسط 3 اتم اکسيژن با چهار وجهی های مجاور خود پیوند می يابد.
بنتونيت حاوی هيدروکسيل (OH) اند که در مرکز حلقه شش تايی قرار می گیرند. صفحات چهار وجهی توسط صفحات هشت وجهی به يکديگر متصل می شوند. صفحات هشت وجهی از کاتيون های دو و سه ظرفیتی تشکیل شده اند. نحوه قرار گرفتن صفحات چهار وجهی و هشت وجهی به حالت T-O-T است. فاصله بنيادی در اين گروه 14 آنگستروم است. به علت توانایی جذب مولکول های آب توسط اسمکتيت اين فاصله می تواند از 6/9 تا 4/21 آنگستروم تغيير کند. بنتونیت برحسب منبع زمین شناسی، قابلیت تعویض اتیون، فرایند تولید و کاربرد نهايی آن به انواع مختلفی تقسيم می شود نظير: بنتونيت سديم دار، بنتونيت کلسیم دار، بنتونیت تعویض یونی، بنتونیت (خاک) فعال شده اسيدی، خاک رنگبر، خاک جاذب، بنتونيت يامينگ، بنتونيت جنوب، بنتونيت سفيد. اندازه ذرات بنتونیت همیشه کمتر از 5/0 میکرون است.

 

بنتونیت اکتیو چیست؟

بنتونيت اکتیو اسيدی: (Acid Activates Bentonite)
بنتونيت اکتیو اسيدی، يک بنتونيت کلسيمی است که برای مبادله یون کلسیم با يون های هیدروژن، حل ناخالصی های کربنات، تصفيه آلومينيم تتراهدرال و منيزيم اکتاهدرال، آلومينيم و آهن و ورقه ورقه کردن گوشه های توده های تشتک های (Stacks) رس فعال شده است. اثر کلی اين فرايند افزايش تخلخل (Porosity) و سطح فعال و در نتیجه خواص جذبی است. این کارها باعث می شود که بنتونیت اکتیو یا خاک رنگبر، کمک صافی و کاتالیزورهای تولیدی شرکت افرا با کیفیت عالی جوابگوی مشتری باشد.

 

اشتراک گذاری پست