بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت چیست؟

بنتونیت (Bentonite):
بیشتر خاک های رس اسمکتیت را عموما در زمین شناسی بنتونیت می نامند. برای راحتی، بنتونیت را یک کانی یا محصولی با محتوی مواد خاک اسمکتیت در نظر می گیرند که عموما از مونت موریلونیت تشکیل شده است. بنتوینت ها از نظر ساختمانی دارای ساختمان سه لایه ای هستند که یک لایه آلومینیوم هشت وجهی بین دو لایه سیلیس چهار وجهی قرار می گیرد. صفحات چهار وجهی از SiO4 تشکیل شده است و هر چهار وجهی آن توسط 3 اتم اکسیژن با چهار وجهی های مجاور خود پیوند می یابد.
بنتونیت حاوی هیدروکسیل (OH) اند که در مرکز حلقه شش تایی قرار می گیرند. صفحات چهار وجهی توسط صفحات هشت وجهی به یکدیگر متصل می شوند. صفحات هشت وجهی از کاتیون های دو و سه ظرفیتی تشکیل شده اند. نحوه قرار گرفتن صفحات چهار وجهی و هشت وجهی به حالت T-O-T است. فاصله بنیادی در این گروه 14 آنگستروم است. به علت توانایی جذب مولکول های آب توسط اسمکتیت این فاصله می تواند از 9/6 تا 21/4 آنگستروم تغییر کند. بنتونیت برحسب منبع زمین شناسی، قابلیت تعویض کاتیون، فرایند تولید و کاربرد نهایی آن به انواع مختلفی تقسیم می شود نظیر: بنتونیت سدیم دار، بنتونیت کلسیم دار، بنتونیت تعویض یونی، بنتونیت (خاک) فعال شده اسیدی، خاک رنگبر، خاک جاذب، بنتونیت یامینگ، بنتونیت جنوب، بنتونیت سفید.
اندازه ذرات بنتونیت همیشه کمتر از 5/0 میکرون است.

 

بنتونیت اکتیو چیست؟

بنتونیت اکتیو اسیدی: (Acid Activates Bentonite)
بنتونیت اکتیو شده اسیدی، یک بنتونیت کلسیمی است که برای مبادله یون کلسیم با یون های هیدروژن، حل ناخالصی های کربنات، تصفیه آلومینیم تتراهدرال و منیزیم اکتاهدرال، آلومینیم و آهن و ورقه ورقه کردن گوشه های توده های تشتک های (Stacks) رس فعال شده است. اثر کلی این فرایند افزایش تخلخل (Porosity) و سطح فعال و در نتیجه خواص جذبی است. این کارها باعث می شود که بنتونیت اکتیو یا خاک رنگبر، کمک صافی و کاتالیزورهای تولیدی شرکت افرا با کیفیت عالی جوابگوی مشتری باشد.

 

اشتراک گذاری پست