مصارف صنایع روغن های صنعتی

انواع خاک های رنگبر بنتونیت اکتیو که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر اکتیو شده گرید 10100، 10150، 10500، 10600S ،10400N
انواع خاک های رنگبر طبیعی مورد مصرف در صنایع روغن های صنعتی شامل خاک رنگبر طبیعی کد 10000، کد 10000N و خاک رنگبر طبیعی مورد استفاده به عنوان پایه کاتالیستی