سایر مصارف

انواع خاک های کمک صافی و کاربرد آن ها که در صنایع هدف مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک رنگبر