محصولات و خدمات

محصولات و خدمات

خاک اکتیو برای روغن خوراکی

مصارف خوراکی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک اکتیو برای روغن صنعتی

مصارف صنعتی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

مصارف دام و طیور

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک بستر حیوانات

سایر مصارف

انواع خاک های بستر حیوانات مانند دامداری ها، خاک گربه و خوراک دام و طیور، تونسیل ارت که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.