محصولات و خدمات

محصولات و خدمات

روغن های خوراکی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

روغن های صنعتی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

پارافین و وازلین، محصولات بهداشتی و آرایشی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف پارافین و وازلین، محصولات بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند.

کمک صافی

انواع خاک های اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک بستر حیوانات و خوراک دام

انواع خاک های بستر حیوانات مانند خاک گربه و خوراک دام که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند.