محصولات و خدمات

محصولات و خدمات

خاک اکتیو برای روغن خوراکی

مصارف صنایع روغن های خوراکی

انواع خاک های رنگبر اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک اکتیو برای روغن صنعتی

مصارف صنایع روغن های صنعتی

انواع خاک های رنگبر اکتیو و کاربرد آن ها که در صنایع هدف روغن های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

مصارف دام، طیور و آبزیان "توکسین بایندر" به عنوان مکمل

انواع خاک های بنتونیت طبیعی و فراوری شده و کاربرد آن ها که در صنایع هدف دام، طیور و آبزیان “توکسین بایندر” مورد استفاده قرار می گیرند.

خاک بستر حیوانات

سایر مصارف

خاک بنتونیت با جذب آب بالا که به عنوان خاک ارت در چاه های ارت مورد استفاده قرار می گیرد.