انتخاب شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده

انتخاب شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده

شرکت تولیدات کانسارهای افرا به عنوان شرکت فناور برگزیده انتخاب شد و آقای دکتر هوشنگ احمدپور سامانی به عنوان پژوهشگر فناور و نوآور برگزیده معرفی گردید.

 

اشتراک گذاری پست